Pogoji poslovanja MG Rohr

Zadnja posodobitev: 01.12.2022

Prodajni in dobavni pogoji podjetja MG Rohr
Ti pogoji izključujejo splošne pogoje poslovanja naših strank in veljajo za vse sedanje in prihodnje dobave in storitve. Tudi če smo seznanjeni in se zavedamo, da se pogoji naše stranke razlikujejo od naših, ostanejo veljavni ti prodajni in dobavni pogoji. V tovrstnih primerih prav tako veljajo izključno naši splošni pogoji poslovanja. Za vprašanja, ki v splošnih pogojih niso urejena, stranki dogovorita uporabo slovenskega prava iz določil Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).

1. Ponudbe in naročila (sklepanje pogodb)
Naše ponudbe kot tudi informacije, ki se nahajajo v katalogih, prospektih, okrožnicah, oglasih, slikah in cenikih niso zavezujoče, razen če se v potrditvi naročila izrecno sklicujemo nanje. Pridržujemo si pravico do zmot, tiskarskih in računskih napak, kakor tudi do prilagajanja storitev in cen v primeru spremembe menjalnih tečajev in drugim spremembam tarif, predvsem tarif prevoznikov. Legirni dodatek se zaračuna po cenah za tekoči mesec. Pogodbe na podlagi naloga za dostavo in/ali naročila so pravno veljavne le v primeru predhodno izdane pisne potrditve naročila.

2. Dobava prevelike ali premajhne količine
Dobavo prevelike ali premajhne količine ter druga odstopanja glede kakovosti, teže ali dimenzije, ki so še v okviru komercialnih standardov, je stranka dolžna sprejeti, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

3. Cene
Naše cene so brez DDV-ja ter stroškov pakiranja, nakladanja in dostave, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

4. Rok plačila in datumi zapadlosti
Če ni dogovorjeno drugače, mora biti plačilo poravnano vnaprej. V primeru prekoračitve dogovorjenega plačilnega roka se obračunajo zakonsko določene obresti v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1). V primeru zamude s plačilom mora stranka poravnati tudi vse stroške opominjanja in izterjave plačila.

5. Pridržek lastninske pravice
Vse z naše strani dobavljeno blago ostane v naši lasti, dokler ni plačilo v celoti poravnano. Pridržujemo si pravico do jasne navedbe lastništva na dobavljenem blagu. Če stranka proda blago, za katerega velja naš pridržek lastniške pravice, se njene terjatve do tretjih oseb, ki izhajajo iz te prodaje, prenesejo na nas. S tem potrjujemo, da sprejmemo tovrsten prenos, stranka, ki takšno blago proda, pa nas mora o prodaji nemudoma obvestiti. Stranka nas mora nemudoma obvestiti v pisni obliki in pri tem navesti vse podrobnosti, če pride v zvezi z blagom, do katerega si pridržujemo lastniške pravice, do morebitnega zasega ali drugih ukrepov v korist tretjih oseb.

6. Dobavni roki
Navedeni dobavni roki (v ponudbah, katalogih, prospektih, okrožnicah itd.) so neobvezujoči. Odgovornost za zamudo pri dobavi je omejena na naklepno in hudo malomarno ravnanje. Za zamude s strani dobaviteljev ne prevzemamo odgovornosti.

7. Odgovornost in pomanjkljivosti
Ne prevzemamo odgovornosti za ustreznost dobavljenega blaga za določen namen, razen če je v naši potrditvi naročila navedeno drugače ali če nam je ta namen ob sklenitvi pogodbe znan. Blago, ki je dostavljeno k nam, kot trgovska družba vizualno pregledamo. Če stranka potrebuje materiale s posebnimi lastnosti, mora pred uporabo blaga opraviti poseben pregled materiala. Stranka je dolžna blago pregledati takoj po prejemu oz. če to v času rednega poslovanja ni mogoče, pred predelavo ali drugo uporabo. O opaženih napakah nas mora pisno obvestiti v roku 3 dni. Za stroške ali škodo, ki so posledica predelave ali uporabe blaga z napako, ne prevzemamo odgovornosti. V primeru upravičenih pritožb o pomanjkljivostih imamo pravico do izvedbe potrebnih izboljšav dobavljenega blaga, do zamenjave, do odobritve ustreznega znižanja cene v skladu z napako ali do povračila nakupne cene. Odgovornosti za škodo, ki je nastala kot posledica pomanjkljivosti, ne prevzemamo.

8. Oprostitev izpolnjevanja obveznosti
Če izvemo za okoliščine, ki bi lahko vplivale na povečanje kreditnega tveganja pri stranki, imamo pravico do zahtevanja vrednostnih papirjev ali do drugega ustreznega zavarovanja, ki ga mora stranka ponuditi v primernem roku. V kolikor v primernem roku zavarovanja ne dobimo, imamo pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru stranka ni upravičena do odškodninskih zahtevkov. Če naročenega blaga ni na zalogi in ga ni mogoče pridobiti po dogovorjeni ceni, imamo pravico do odstopa od vseh morebitnih sklenjenih pogodb, stranka pa v tem primeru ni upravičena do odškodninskih zahtevkov.

9. Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče
Ti pogoji poslovanja se uporabljajo in razlagajo v skladu slovenskim pravom in pravom Evropske unije, z izjemo kolizijskih pravil. Stranki za urejanje pogodbe izbereta slovensko pravo. Sklicevanje na gospodarsko pravo UNCITRAL ni veljavno. Kot pristojno sodišče je določeno okrožno sodišče Slovenj Gradec.